Cherry Stone (Take me to the cherry tree) - Sarah Winton